Åben for besøgende i Kirken

Prominente Mennesker bisat i Krypten under Koret

HVAD KRYPTEN GEMTE ...

I grav-hvælvingen under koret, hvor til der er nedgang på kirkens nord-side står 6 kister med afdøde prominente mennesker tilknyttet Lundegård, hvor af den mest kendte er Ellen Marsvin. Undersøgelser i forbindelse med udskitning til de nye egetræskister, har påvist, at det faktisk var de korrekte og identiske  jordiske rester der forefandtes i kisterne.

Nedenstående beskrivelser er blandt andet uddrag af gamle beskrivelser fra Kantor Mumme af Skt. Knuds Kirke i Odense. Til orientering drejer det sig om side 306-309 i optegnelsen af Pastor Mule fra Nørre Lyndelse fra 1843 ...

Ludvig Munk med denne oprindelige Inskription på hans Kiste:

 ”Anno 1602, den 8.april, der Klokken havde slaget 1 Eftermiddag på Lundegaard kaldede Gud ærlig og velbyrdig Mand Ludvig Munk til Nørlunde af denne forfængelige Verden til sit evige Rige, Glæde og Herlighed, hvor han nu lever og bliver i evig Glæde og Fryd med alle Guds udvalgte Børn til evig Tid. Og kaldede Gud hannem udi sit 65. Aar. Jeg ved, at min Frelser lever, og jeg skal omgives med denne min Hud, og jeg skal se ham med mine Øjne og ingen fremmed.”

Knud Rud med denne oprindelige Inskription på hans Kiste:

”Her ligger begravet ærlige og velbyrdige Mand Knud Rud til Sanoldt (nu Sandholt), ærlige og velbyrdige Mand Erik Ruds og Fru Anna Hardenbergs Søn, som var født paa Vestervig den Onsdag efter Ocule Søndag Anno 1556, og kaldet Gud Almægtigste hannem paa St. Hans Kloster I Othense den 22. Juli 1611. Gud Almægtigste give hannem en ærefuld og glædelig Opstandelse.”

Ellen Marsvin. På hendes Kiste var inskriptionen oprindelig:

”Her ligger begraven ærlige og velbyrdige Frue, Fru Ellen Marsvin, salig Ludvig Munks til Nørlund, som var født på Landskrona Slot den 1. Februar 1572 af ærlige og velbyrdige Forældre. Hendes Fader var ærlig og velbyrdig Mand, Jørgen Marsvin til Dybeck, Danmarks Riges Raad, Befalingsmand paa Landskrona Slot. Hendes Moder var ærlig og velbyrdige Frue, Fru Karen Gyldenstjerne til Clausholm. Hun levede meget gudfrygtigen, og nu udi hendes Alders 76 Aar bortsov saligen udi Gud paa hendes Gaard Ellensborg den 11. November 1649. – Gud give hende med alle tro Christine en glædelig og æresfuld Opstandelse paa denne yderste Dag. Amen.”

På kisten forefandtes foruden Vaabnene en del forsølvede Zirater, samt Liljer og Marsvin hist og her omstrøede. Hendes kiste var som de øvrige oprindelige omtrukket med læder. Disse oprindelige kister er senere udskiftet med de nuværende egetræskister.

Kancelliraad Peter Smidt til Lundegaard, død 1711, blot 38 Aar gammel. Der omtales ikke nogen egentlig inskription på Kisten, men det kan nævnes, at Peter Smidt var Søn af Niels Hansen Smidt og Else Petersdatter til Vejlegaard og Lyse Kloster i Norge.

Kirsten Munks datter med Christian IV, Christiane (søster til Leonore Christine), og hendes ægtefælle Hannibal Sehested afhændede i 1664 Lundegaard til slægten Urne, som i 1702 afhændede Lundegaard til Kancelliråd Peter Smidt. Den barnløse Peter Smidt  får i 1711 kongelig bevilling til oprettelse af en højst usædvanligt testamente, som bestemte, at hvis også Peters Søster og dennes datter afgår ved døden uden livsarvinger, skulle gods og hovedgaarden ”saalænge Verden staar tilhøre de fattige udi Landet Fyen”. Testamentet blev en realitet, da Smidts niece Anneche i sit ægteskab med Generalføjtnant Adolph Von Neuberg døde barnløs. Den 11.september 1754 konfirmerede Kongen fundatsen for Lundegaards Stiftelse, som de næste 210 år skulle blive ejer af gård og gods.

Generalløjtnant Adolph von Neuberg til Vejlegaard af Lundegaard, død 27.november 1749, 63 Aar gammel. Der omtales ikke nogen egentlig inskription på Kisten, men Neuberg får det skudsmål, at han var en Herre, som tjente 3 Konger og viste stor Tapperhed. Neuberg var søn af en major og født i Westfalen. Den militære karriere startede ved hjælpetropperne i Den Spanske Arvefølgekrig, hvor han deltog i 2 slag i 1704 og 1706. Han kommanderede senere i 1741-1742 det rytterkorps Danmark sendte til Hannover for at afdække dette land mod franskmændene. Hans blev forfremmet flere gange i sin militære karriere og endte med at blive udnævnt til Generalløjtnant i 1747. Han og hustruen Anneche, var de sidste ejere af Lundegaard og Vejlegaard før oprettelsen af Lundegaards Stiftelse blev en realitet. Som det fremgår af ovennvænte var han kendt for sin humanitet, gavmildhed og retsindighed.

Frue Anneche von Neuberg. Hustru til Generalløjtnant Adolph von Neuberg. Hun var Datter af Elise Cathrine Schmidt, der var søster til Peter Schmidt, og Kommerceraad Lorentz Petersen. Hun arvede derfor Vejlegaard og Lundegaard efter sin morbror. Ægteskabet var lykkeligt men barnløst, og dermed blev Lundegaards Stiftelse en realitet ifølge Peter Schmidts testamente og med kongelig velsignelse. Anneche døde i Hamburg i 1753. Men også hendes jordiske rester, findes her i Nørre Broby Kirkes krypt.

Nyeste kommentarer

30.12 | 11:16

Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet

30.12 | 11:05

Kære Anna ... Vi er ikke sikre på svaret, men vi kan konstatere, at i m...

06.12 | 09:42

Er det rigtigt, at Sct. Nikolaj i 1969 blev undsagt af paven og ikke længere ...

27.10 | 08:31

Lazarus i 3D https://sketchfab.com/3d-models/the-raisin...