INFORMATION & ORDENS-BESTEMMELSER

Se informationer på de fysiske TAVLER & SKILTE placeret omkring Kirkegården ... Ved den store køre-kirkelåge fortælles historien om Ellen Marsvin (kirkens krypt) og om skålstenen ... Ved den nederste låge kan du se praktiske informationer og kommende arrangementer ... Ved graverhuset kan du bl.a. læse om ordensbestemmelserne gengivet herunder ... Klik evt.her og se fotos af skiltene

Klik evt. på foto for at forstørre

Ordensbestemmelser for Nr. Broby Kirkegård 

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 

Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid. 

Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten og andre kirkelige handlinger. 

Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsejere samt besøgende, skal efter endt brug sættes tilbage på deres plads. 

Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. 

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 

Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. 

Hunde skal føres i snor. 

Cykling på kirkegården er ikke tilladt. 

 Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med særlig tilladelse. 

Nummerpæle samt mærkepæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 

Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 

Den tilladte belægning på gravstederne er ral af samme slags som kirkegårdens. Flis og granitskærver kan kun accepteres, hvis gravstedet passes af gravstedsejeren.  Der må således ikke anvendes belægning af f.eks. beton, asfalt og fliser.

Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkeværgens samtykke.

For urner nedsat i græsplænen gælder følgende bestemmelser:  I perioden fra medio marts til medio oktober må der på grund af græsslåning kun anbringes buketter, som så bliver fjernet ved græsslåning hver onsdag. Al anden form for gravdekoration bliver flyttet og anbragt i vandhaneområdet ved graverhuset, hvor det henligger i et begrænset tidsrum.

Det gælder for alle gravsteder, at der ikke må anbringes gravdekorationer, der kan virke krænkende for stedet eller andre brugere af kirkegården.

Hække omkring gravsteder er kirkegårdens ejendom. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelser af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Graveren er berettiget / forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af ordensbestemmelser til menighedsrådet.

Vedtaget af menighedsrådet i Nr. Broby sogn, 26. april 2017

Nyeste kommentarer

30.12 | 11:16

Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet

30.12 | 11:05

Kære Anna ... Vi er ikke sikre på svaret, men vi kan konstatere, at i m...

06.12 | 09:42

Er det rigtigt, at Sct. Nikolaj i 1969 blev undsagt af paven og ikke længere ...

27.10 | 08:31

Lazarus i 3D https://sketchfab.com/3d-models/the-raisin...